Verdiprogram

For å underbygge og støtte opp om målet å “vær Norges råaste idrettslag”, så har vi utarbeidet et verdiprogram, som har til hensikt å sette fokus på alle sin rolle i et stort idrettslag.

ME SKA VÆR NORGES

RÅASTE IDRETTSLAG!

FLEST MULIG – LENGST MULIG

 • Vi tar vare på alle, uavhengig av ambisjon
 • Vi sier ja til nye aktiviteter
 • Vi skal kontakte de som vil slutte

VIL – “MER ENN ET IDRETTSLAG”

 • Vi tar samfunnsansvar utenfor idrettsanlegget
 • Vi åpner anlegget for andre grupper, lag og
  organisasjoner
 • Vi skal være den tryggeste samlingsplassen
  i Nord-Europa

NYSKAPNING

 • Vi skal være og oppfattes som annerledes
 • Vi skal alltid være et skritt foran
 • Vi skal være litt “villere” enn andre klubber

KOMPETANSE OG SAMARBEID

 • Vi oppfordrer til, og sier aldri nei til kurs/utdanning
 • Vi skal heie på allsidig aktivitet
 • Vi skal arbeide for å få riktig kompetanse i alle
  posisjoner

HVORFOR VERDIPROGRAM?

For å underbygge og støtte opp om målet “å være Norges råaste idrettslag”, så har vi utarbeidet et verdiprogram, som har til hensikt å sette fokus på alle sin rolle i et stort idrettslag.

I Varhaug Idrettslag ønsker vi at alle skal trives. Vi skal skape gode minner og bidra til god oppdragelse i forhold til verdier og holdninger. Rett og slett skape gode folk, som evner å se seg selv som en del av et fellesskap. Våre utøvere, ledere og foresatte oppfattes alle som representanter for klubben i forbindelse med treninger, kamper, turneringer og stevner. Vårt mål er at omgivelsene skal oppfatte oss alle som positive representanter for Varhaug Idrettslag.

DEN ENKELTES ROLLE

For å lykkes er vi helt avhengig av at den enkelte forstår sin rolle og påvirkningen man har gjennom sine ord og handlinger. Snakker du som voksen nedlatende om andre ved middagsbordet, så lærer ungene å gjøre det samme. Forteller du dommeren at han er håpløs, så gjør garantert ungene det samme. Er du uenig i noe som er gjort, snakker du om det til andre?

I Varhaug Idrettslag ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til å skape en trygg ramme omkring våre lag og aktiviteter.

Vi ønsker å være en sentral aktør i nærmiljøet ved å skape trygge og gode oppvekstsvilkår for barn og unge. I tillegg jobber vi mot å være en synlig aktør utenfor våre grenser, og ta samfunnsansvar på hele Varhaug.

UTØVERENS ROLLE

Som utøver i Varhaug Idrettslag er du en del av et felleskap, som igjen betyr at ditt bidrag er viktig for utvikling og idrettsglede. Din evne til å lytte, følge beskjeder og være en god lagspiller er avgjørende for lagets utvikling og andres trivsel. Vi ønsker å utvikle gode mennesker, som bidrar positivt til egen og andres utvikling. For deg som utøver betyr det:

 • God og positiv innstilling til trening og kamp
 • Møt presis og meld fra dersom du ikke kan møte i
  respekt for trenere og andre utøvere
 • Er man skadet så oppfordres man likevel til å møte på
  trening og kamp. Husk at du er en viktig del av laget
  og fellesskapet
 • Gled deg over egen utvikling, men også andre sin
  fremgang
 • Meld fra dersom du ser noen som ødelegger eller
  herjer på anlegget
 • Ha respekt for laguttak og spillerbytter
 • Vis respekt for motspillere, ledere, trenere og
  dommere
 • Se og ta vare på de som er yngre enn deg
  – de ser nemlig opp til deg!

I Varhaug idrettslag ønsker vi at man snakker med hverandre

Ikke om hverandre

TRENER- OG LAGLEDERS ROLLE

Trenere og lagledere vil alltid fremstå som gode forbilder for utøvere i klubben. Gode holdninger vil smitte over på både utøvere og foreldre. Det er også de som i første rekke vil representere klubben overfor foreldre og andre lag. Deres holdninger er derfor avgjørende for at Varhaug idrettslag skal nå sine målsettinger.

 • Ansvar for å se og følge opp alle utøvere
 • Legge til rette for at utøvere trives på trening og
  kamp
 • Ha ambisjon om å legge opp trening/ kamp slik at
  alle får best mulig utviklingsmuligheter
 • Gi et godt tilbud til alle, uavhengig av utøverens nivå
  eller ambisjon
 • Reagere på uakseptabel adferd og mobbing
 • Respektere dommere, motstandere, ledere, trenere
  og publikum

FORELDRENES ROLLE

Foreldre er på lik linje med trenere og lagledere rolle modeller for spillere/ utøvere. Barn og unge lærer av rollemodeller og derfor er det viktig at også foreldre er sitt ansvar bevisst med tanke på å skape et trygt og godt oppvekstmiljø.

 • Verdsett god oppførsel og lagånd
 • Respekter trenerens bruk av spillere/ utøvere
 • Tenk påvirkning på omgivelsene før man sier noe
  negativt
 • Respekter dommeren, og dommerens avgjørelser
 • Tenk helhet; den enkelte utøvers mestring kan være
  viktigere enn resultatet
 • Støtt hele laget og ikke bare «din/dine»
 • Still opp på foreldremøter
 • Vær positiv og still opp dersom man blir spurt om å bidra med dugnadstimer