Handlingsplan

FOTBALLGRUPPA 2020-2024 (revidert feb 2020)
Innhold
1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA .................................................................................................2
2. HANDLINGSPLANER OG AKTIVITETSPLANER...................................................................................2
3. SPORTSLIGE AKTIVITETER................................................................................................................2
3.1 Barnefotball opp til 12 år ........................................................................................................2
3.2 Ungdomsfotball 13-16 år ........................................................................................................4
3.3 Junior/rekrutteringsfotball......................................................................................................5
3.4 A-lagsfotball.............................................................................................................................5
3.5 Retningslinjer for turneringer .................................................................................................5
3.6 Hospitering ..............................................................................................................................6
4 STØTTEFUNKSJONER .......................................................................................................................7
4.6 Dommere.................................................................................................................................7
4.7 Fotballstyret ............................................................................................................................7
4.8 Anlegg......................................................................................................................................8
4.9 Informasjon .............................................................................................................................8
4.10 Marked/økonomi ....................................................................................................................8

1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA
De viktigste arbeidsmåla er:
a) Å legge forholdene til rette slik at alle som ønsker det, kan få anledning til å spille fotball.
b) Tilstrebe å stille lag i alle klasser
c) Fair play skal etterleves av alle.
Fotballaktivitetene skal være lagt til rette for alle, på en måte som er tilpasset deres alder,
utvikling og ambisjoner i et godt sosialt miljø sammensatt av spillere, dommere, ledere, trenere,
foreldre og øvrig støtteapparat.

2. HANDLINGSPLANER OG AKTIVITETSPLANER

Handlingsmål og aktivitetsplaner er bygget på lagets lover og holdningsprogram
Kjøp av utøvere og betaling av utøvere bør ikke forekomme
Ha lønnet trener til gruppens a-lag der dette er nødvendig
Styret kan velge å ha en trenerkoordinator til støtte for trenere
Annen hjelp til instruksjon/ledelse bør fremdeles baseres på dugnad
Det skal foreligge politiattest for alle trenere i aldersbestemte klasser
Alkohol i forbindelse med representasjon skal ikke forekomme
Banning bør ikke forekomme
Det er nulltoleranse for all bruk av dopingmidler

3. SPORTSLIGE AKTIVITETER

3.1 Barnefotball opp til 12 år
3.1.1 Hovedmål
Hovedmålene for barnefotball:
Gi trivsel og glede slik at barna fortsetter med idrettsaktiviteter
Tilrettelegge fotballaktiviteter ut fra barnas forutsetninger, ønsker og behov
3.1.2 Virkemidler/tiltak
God informasjon til ledere, trenere og foreldre
Barnefotballen bør ledes av frivillige foreldre
Det skal tilstrebes mest mulig lik spilletid for alle utøvere
Stimulere trenere/lagledere til å gjennomføre Aktivitetslederkurset
Legge til rette for å delta i kretsens seriespill i klassene 7-12 år
Legge til rette for at 6-åringer kan trene fotball
Tiltak:
Vurdere behov for å invitere alle foreldre til elevene i 1. klasse til informasjonsmøte om hvilket
fotballtilbud VIL gir. Fotballstyret har ansvar for innhold i dette møtet. Møtet er i februar/mars og
holdes på idrettshuset.
Innhold på dette møtet:
● Generell informasjon om VIL
● Informasjon om fotballgruppen
● Hvilket tilbud er det VIL kan tilby
● Krav og forventninger
● Presentasjon av handlingsplanen
På dette møtet blir det avklart når det vil bli tilbud om trening for denne aldersgruppen. Ved
behov kan fotballstyret stille med ressurspersoner på de første treningene (2-3 treninger) før
foreldre tar over treneransvaret.
I denne aldersgruppen er det viktig å legge vekt på trivsel, lek og mye aktivitet.
MÅL:
1. Skape trygghet og godt sosialt miljø for alle spillerne
2. skape en fast ramme for trening og aktiviteter
Hva kjennetegner en 6 og 7 åring?
● Koordinasjonsevnen utvikles på dette alderssteget
● Stor aktivitetestrang
● Kort konsentrasjonstid
● Følsom for kritikk
● Lite mottakelig for verbal instruksjon
Trening og kamptilbud:
Det bør ikke legges opp til lengre sesong enn perioden april til ut september. I utg. pkt en trening
pr uke, pluss kamp. Det bør legges opp til at det er to voksne med på alle treningene, dette gir
større mulighet til å ha ulike aktiviteter. I treningssituasjonen er det viktig med mye ball og unngå
kø og venting.
● Skape stor aktivitet på trening
● Innføring i elementære samspillsregler som toleranse – respekt og disiplin
● Skape lyst til ball-lek på fritida
8, 9 og 10 år
MÅL:
● Alle skal ha det gøy
● Stor aktivitet på trening
● Skape lyst til ball-lek på fritiden
● Innføre begrep som toleranse, respekt og disiplin
Hva kjennetegner denne aldersgruppen?
● Lette å lede og påvirke
● Utvikling av finmotorikk
● Kan ta imot verbal instruksjon
Trening og kamptilbud
En til to treninger i uka i sesongen. Sesongen bør være fra påske og ut september (til høstferien).
Bør være to trenere pr. lag for å få god aktivitet på treningene. Anbefaler mye spill 2 mot 2, 3 mot
3 eller 4 mot 4 + keeper.
Arbeide med holdninger, vær presis til kamp og trening.
11-12 år
MÅL:
● Alle skal ha det gøy
● Utvikle basisteknikker
● Lære grunnleggende pasningsspill
Hva kjennetegner denne aldersgruppen?
● Lette å lede og påvirke
● God utvikling av finmotorikk
● Gunstig alder for påvirkning av holdninger
Trening og kamptilbud:
Anbefaler to treninger i uken i tillegg til kamp. I seriesammenheng er det ønskelig med flere lag
hvis det er mange spillere. 9-10 spillere pr. lag er ideelt.
3.2 Ungdomsfotball 13-16 år
3.2.1 Hovedmål
Hovedmålene for ungdomsfotball:
Gi et så variert og godt tilbud at de unge spillerne velger å fortsette med fotball
Ta vare på og utvikle talentene samtidig som breddefotballen ivaretas
Motivere de som slutter som spillere til å ta på seg andre oppgaver innen fotballen (dommere,
trenere, ledere)
3.2.2 Virkemidler/tiltak
Bevisstgjøre spillerne på holdninger, ansvar og plikten til å yte for fellesskapet
Rekruttere trenere og ledere som aksepterer målsettingen for breddefotball
Det bør tilstrebes mest mulig lik spilletid inntil 16 år
Melde på lagene i riktig divisjon slik at kamptilbudet blir så godt som mulig
Oppmuntre til å ta ferdighetsmerke
Stimulere til egentrening
Samarbeide med andre grupper i VIL slik at ulike sesonger ivaretas
Nominere og følge opp spillere til sone- og kretslag
Foretar en-til-en samtale mellom trener og spiller
3.3 Junior/rekrutteringsfotball
3.3.1 Hovedmål
Hovedmålene for rekrutteringsfotball er:
Få frem gode nok spillere for våre a-lag
Skape holdninger hos disse spillerne slik at a-lagsspill er en naturlig målsetting
Motivere dem som slutter til å ta på seg andre oppgaver innen fotballen (dommer, leder, trener).
3.3.2 Virkemidler/tiltak
Vurdere å gi honorar til trenere med kompetanse
Sørge for et så godt trenings- og kamptilbud som mulig for disse spillerne
3.4 A-lagsfotball
3.4.1 Hovedmål
Hovedmålene for a-lagsfotball er:
Gi et godt tilbud der holdninger, kunnskaper og ferdigheter er viktig for å oppnå gode resultater.
3.4.2 Virkemidler/tiltak
Rekruttere trenere og ledere for a-laget som har den nødvendige kompetanse, er resultatorientert
og i stand til å stille de nødvendige kravene både til seg selv og spillerne.
3.5 Retningslinjer for turneringer
For all deltakelse på turneringer må det søkes fotballstyret om godkjennelse. Søknaden skal
inneholde kostnadsbudsjett.
Ved utenlandsreiser videresendes søknaden til hovedstyret for godkjenning.
Det åpnes for støtte til treningsleir for a-lag oppad begrenset til 15.000 kroner.
I løpet av en sesong kan lagene delta på følgende:
6-9 år 3 lokale turneringer
10-13 år 2 lokale og 1 nasjonal/regional turnering
14-19 år 2 lokale og 1 nasjonal/utenlands turnering
3.6 Hospitering
3.6.1 Generelt.
Hospitering i fotballgruppa på Varhaug følger de sentrale retningslinjene fra NFF. Hospitering er et
eksempel på differensiering der spillere i perioder får trene og spille på lag på høyere årstrinn, i tillegg
til sitt opprinnelige lag.
3.6.2 Kriterier
Flytsoneprinsippet, og hvor moden spilleren, miljøet og foreldrene er for «å tåle hospiteringen», er
avgjørende for når spillere får lov til å prøve seg på høyere nivåer. På generelt grunnlag anbefales ikke
hospitering før barna er 10 år. Dette kan fravikes ved spesielle tilfeller. Å premiere spillere med, eller
frata muligheten for hospitering på bakgrunn av andre hensyn enn spillerens ferdigheter/modenhet
skal ikke forekomme. Gode hospiteringsordninger er et viktig virkemiddel for læring generelt og
mesterlæring spesielt.
3.6.3 Samarbeid/Planlegging
Ved hospitering må de involverte trenerne og foreldrene være obs på at ikke spilleren kommer i
konflikt med sitt eget lag under ordningen. Hospiteringsordninger skal håndteres av
trenerkoordinator/spillerutvikler. I mangel på denne funksjon i Varhaug, kan styret ved behov
godkjenne hospitering etter anbefalinger fra trenerne på de involverte lagene. Samarbeid, planlegging
på forhånd og god kommunikasjon er avgjørende for at dette skal fungere. Skal spillerne trives når de
trener sammen med et eldre års trinn, er flytsonemodellen på og utenfor banen avgjørende. At
spilleren gjenkjenner fotballfaglige temaer, er viktig for å skape trygghet på treningsfeltet. Så presses
spilleren i rom og tid blant spillere som har kommet lenger. Spilleren blir utfordret.
3.6.4 Fremgangsmåte:
(A) = spillerens trener (i ordinær gruppe)
(B) = trener i treningsgruppen hvor hospitering er aktuelt
(C) = spillerutvikler (eller i mangel på dette kan styret involveres ved behov)
1. Hospitering bør initieres av (A) og aldri (B). Det er hun/han som kjenner spilleren best og som skal se
behovet for ekstra utfordringer.
2. (A) kontakter(B) og (C), og disse må finne treningsøkt(er) som passer best.
3. (A) og eventuelt (C) snakker med aktuelstl spiller om hospiteringen for å understreke konsekvensene
av dette. Spilleren selv må få valgmuligheten. Foreldre/foresatte skal involveres. For jentespillere kan
det vurderes om de også kan hospitere blant guttene.

4. Hospitant tas imot og presenteres for spillergruppen. Det er viktig å forklare at hospitanten skal
være med under gitte aktiviteter (trening og kamp) og behandles slik som de andre.

5. Hospiteringen evalueres kontinuerlig:
a. (B) og (C) vurderer om spilleren er i flytsonen eller ikke. Likeledes om hospitanten glir inn i det
sosiale miljøet.
b. (A) og (C) vurderer om ekstratreningen gir for stor treningsbelastning totalt sett.
c. Dersom hospitanten holder et ferdighetsnivå på linje med de beste i aldersklassen
må (A), (B) og (C) diskutere hvorvidt hospitanten bør flyttes opp på permanent basis.

4 STØTTEFUNKSJONER

4.6 Dommere
4.6.3 Hovedmål
Etablere et godt dommermiljø i klubben
Klubben bør tilstrebe å ha nok dommere til å dømme aldersbestemte klasser
4.6.4 Virkemidler/tiltak
Motivere spillere til selv å begynne å dømme
Gi info om mulighet til å ta rekrutteringsdommerkurs i regi av NFF
Motivere trenere, ledere og spillere i klubben til å oppføre seg korrekt i forhold til dommere
La klubbens dommere delta på trenertreff
Utnevne dommeransvarlig i klubben
Gjennomføre dommerkurs for 14-åringer i klubben.
4.7 Fotballstyret
4.7.3 Hovedmål
Lede fotballgruppa i henhold til handlingsplan for fotballgruppa
Utvikle et godt samarbeid med hovedstyret og øvrige grupper i VIL
4.7.4 Virkemidler/tiltak
Tilstrebe at fotballstyret i størst mulig grad har nødvendig faglig kompetanse og erfaring
Sikre nødvendig kontinuitet i fotballstyret
Fotballstyret kan vurdere å utnevne trenerkoordinator for aldersbestemte lag
Velge fotballstyre bestående av følgende:
- Leder
- Nestleder med økonomiansvar
- Sekretær
- Materialforvalter
- Dommeransvarlig
- Dugnadsansvarlig
4.8 Anlegg
4.8.3 Hovedmål
Ha tilgang til gode baner
4.8.4 Virkemidler/tiltak
Fornuftig bruk av eksisterende baner
Få til et godt samarbeid med anleggsstyret
Skaffe kunnskap om vedlikehold og hvordan ivareta banene
4.9 Informasjon
4.9.3 Hovedmål
Gi informasjon om gleden ved å spille fotball og hva som kreves for å organisere og drive et godt
fotballtilbud i VIL
4.9.4 Virkemidler/tiltak
Aktiv bruk av VIL-bladet
Aktiv bruk av hjemmesiden www.vil.no
Arrangere informasjonsmøter med foreldre og andre interesserte før og etter sesongen
Bruke lokalpressen for å informere om aktuelle hendelser
Det skal foreligge godkjennelse fra foresatte ved bruk av bilder av barn
4.10 Marked/økonomi
4.10.3 Hovedmål
Til enhver tid ha oversikt over økonomien i fotballgruppa
Forvalte fotballgruppa sitt utstyr på best mulig måte
Være på utkikk etter nye inntektskilder
4.10.4 Virkemidler/tiltak
Utarbeide årlig budsjett
Månedlig oppfølging med budsjett
Scoringsklubb, kiosk, dugnad og eventuelt andre tiltak
Det er ikke tillatt å inngå egne sponsoravtaler